I. DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Platformy Internetowej niżej wskazane wyrażenia i określenia będą
  miały następujące znaczenie:
  1) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Platformy Internetowej;
  3) „Sprzedawca” – FIT AND SWEET KATARZYNA KATAFIASZ z siedzibą przy ulicy Alternatywy 7/ U4, 02-775 Warszawa, NIP: 5213354144,REGON: 146989779;
  4) „Kupujący” – osoba fizyczna,osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  5) „Strony” – Sprzedawca i Kupujący;
  6) „Zamówienie” – oferta skierowana do Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami Regulaminu, dotycząca nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w Regulaminie;
  7) „Umowa” – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której podstawą jest Zamówienie
  8) „Towar” – rzecz ruchoma wraz z częściami składowymi i przynależnościami stanowiąca przedmiot Umowy;
  9) „Platforma Internetowa” – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, działająca pod adresem bakewithus.eu;
  10) „Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)1
  11) „Konto” – konto założone dla Kupującego za pośrednictwem Platformy Internetowej w wyniku procesu rejestracji.
  12) „Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  13) „Godziny Robocze” – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych; 1. 1art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin określony w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego terminu w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie, co innego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma Internetowa działa pod adresem www.bakewithus.eu i jest prowadzona przez Sprzedawcę.
 2. Zawartość Platformy Internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami, dźwiękami oraz oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści wskazane w zdaniu poprzednim są chronione przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
 3. Korzystanie z Platformy Internetowej możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego (urządzeń mobilnych) z dostępem do Internetu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 6. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru przez Kupującego jest możliwy po dokonaniu rejestracji Konta jak i bez rejestracji.
 7. W ramach rejestracji Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji Regulaminu w każdorazowo obowiązującej wersji oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu i zakresie określonym w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu.
 8. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Kupujący wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej możliwe jest bez logowania jak i po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane o czym Kupujący zostaną poinformowani za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 5. Po wybraniu Towarów Kupujący umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Kupujący ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 7. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy.
 8. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia.

IV. UMOWA I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

 1. Zawartość Platformy Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 2. Składając Zamówienie Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zaakceptowaną przez Sprzedawcę.
 5. Własność Towaru przechodzi na Kupującego w chwili zapłaty ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny + VAT wraz z kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 7. Informacje o dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1) wycofania poszczególnych Towarów z Platformy Internetowej,
  2) zmiany cen oraz ilości Towarów na Platformie Internetowej,
  3) wprowadzania nowych Towarów do Platformy Internetowej,
  4) przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronie lub stronach powiązanych z Platformą Internetową.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podane na Platformie Internetowej są wyrażone w PLN (złotych polskich) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Aktualnie kupujący ma do wyboru tylko płatność za pobraniem.
 4. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Kupującego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem” podany jest na Platformie Internetowej podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego Zamówienia i wyboru formy płatności.
 6. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
 7. Składając Zamówienie za pośrednictwem Platformy Internetowej, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

VI. DOSTAWA

 1. Zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia Towaru przez firmę kurierską.
 2. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na Platformie Internetowej w momencie składania zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Kupującego.
 3. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z firmą kurierską realizującą dostarczenie Towaru.
 4. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru z danego Zamówienia, chyba, ze uzgodniona zostanie dostawa Towarów w częściach.
 5. Przy dostawie Towaru Kupujący ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Regulaminie. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedawcę zgodnie z zasadami skazanymi w Regulaminie.
 6. W przypadku nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, ze pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złocenia Zamówienia, Kupujący nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od Umowy odstąpić z przyczyn dotyczących Kupującego, a także odmówić w przyszłości Kupującemu akceptacji Zamówień.

VII. REKLAMACJE

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Kupujący zgłasza poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj
  Pobierz formularz
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bakewithus.eu lub w formie pisemnej, na adres: FIT AND SWEET KATARZYNA KATAFIASZ ul. Alternatywy 7/ U4, 02-775 Warszawa z dopiskiem „Platforma Internetowa BAKE WITH US”.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Kupującego, adres Kupującego, numer Zamówienia/numer faktury oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru oraz kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające powyższych dokumentów i/lub danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia Sprzedawcy.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę kompletnej reklamacji sporządzonej na warunkach określonych w rozdziale VII. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 7. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę, w każdym innym przypadku koszty z tego tytułu ponosi Kupujący. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem oraz zwrotów towarów niereklamowanych.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe:
  1) zbierane są w celach związanych z:
  a) rejestracją na platformie internetowej,
  b) założeniem i utrzymaniem konta Kupującego,
  c) zawieraniem umów i realizacją zamówień, za pośrednictwem platformy internetowej,
  d) korzystaniem z prowadzonej przez Sprzedawcę usługi „Newsletter”,
  e) rozpatrzeniem złożonej reklamacji,
  f) spedycją Towaru zakupionego u Sprzedawcy;
  2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady . ,2, nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem email: iod@bakewithus.eu
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1) żądania od administratora:
  a) dostępu do tych danych;
  b) ich sprostowania;
  c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3) do przenoszenia danych;
  4) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust.
  2 pkt. 1.
 7. Podane dane mogą być profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów oferowanych przez Bake with us.
 8. Platforma Internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Szczegóły zwarte są w „Polityce prywatności platformy internetowej bakewithus.eu”
  https://www.bakewithus.eu/polityka-prywatnosci-2/

  2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1) braku możliwości dostępu do Platformy Internetowej wynikającego przyczyn od Sprzedawcy niezależnych;
  3) siły wyższej;
  4) niewłaściwego korzystania z Platformy Internetowej przez Kupującego;
  5) przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy Internetowej w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Platformy Internetowej.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Kupującego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Kupujący, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Kupujący jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Kupującego z treścią wiadomości przesłanej na podany wcześniej adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 6 miesięcy od wydania Towaru Kupującemu.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści jakie Kupujący mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin jest stale dostępny na Platformie Internetowej.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na Platformie Internetowej nowego brzmienia Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu
 3. Umowy, Strony w braku porozumienia skierują do rozstrzygnięcia Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2020 r.