Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie towaru i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przewidziane poniżej.

Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosowanego oświadczenia na piśmie i doręczenie go, na własny koszt, na adres pocztowy Sklepu w terminie, o którym mowa powyżej Klient wykonał prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przekazał powyższe oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem tego terminu.

Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając w przewidzianym trybie powyższe oświadczenie, które może przybrać formę:
a) formularza zwrotu dostępny jest do pobrania poniżej
FORMULARZ ZWROTU
b) jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Klient odsyła zwracany towar na własny koszt na adres pocztowy Platformy lub przekazuje je osobiście w punktach odbioru Platformy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Platformę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem 14 dni. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane zaś ich wysłanie przed upływem 14 dni nie zostanie potraktowane jako zachowanie powyższego terminu.

Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i kompletnym, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania towarów.

Zwracany towar powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży.

W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres siedziby Sklepu.

Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny wraz z kosztami dostawy nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Platforma została poinformowana o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy reklamowanego towaru inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Platformę, wówczas Platforma nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów.

Platforma może się wstrzymać ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.